Інформаційно-методичні матеріали щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

в галузі науки 10 «природничі науки», за спеціальністю 104 «фізика та астрономія».

 

Програма вступного іспиту до аспірантури

 

Методичні матеріали курсів (доступні лише з Інституту)

 

Курси циклу професійної підготовки аспірантів за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

 

Назва курсу, кількість кредитів ЕКТС.

Відповідальний за курс

Програмні цілі курсу

1.

Сучасні проблеми фізики атомного ядра и ядерних реакцій.

4 кредити.

Денисов Віталій Юрійович,

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України

 

Знання:

- Основних властивостей ядерних сил, ядерної матерії та зв’язаних станів атомних ядер.

- Положень теоретичних моделей, що застосовуються для опису атомних ядер, сильних, слабких сторін таких моделей та умови їх коректного застосування.

- Положень моделей, що застосовуються для опису процесів взаємодії ядер, прямих ядерних реакцій і резонансних процесів.

- Основних напрямків сучасних досліджень нових ядер, що знаходяться на межах долини стабільності.

- Численних методів розв’язання рівняння Шредінгера.

 

Вміння:

- Проводити розрахунки основних характеристик ядерних станів в рамках традиційних ядерних моделей.

- Виконувати розрахунки вимірюваних величин для процесів зіткнення ядер чи електромагнітного збудження ядер.

- Розраховувати характеристики продуктів розпаду, поділу ядерних станів, в тому числі випаровування високо збуджених станів ядер.

- Розраховувати енергії рівнів нейтронів в потенціалі Вудса-Саксона.

2.

Поділ ядер.

2 кредити.

Денисов Віталій Юрійович,

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України

 

Знання:

- Основних властивостей ядерних сил, квантових характеристик та енергетичного балансу ядерних станів та процесів.

- Положень теоретичних моделей, що застосовуються для опису спонтанного чи індукованого поділу чи розпаду атомних ядер.

- Фізичних ефектів, що впливають на стабільність (час життя) ядер.

- Фізичних основ і умов протікання ланцюгової ядерної реакції.

- Можливостей, прикладів використання енергії поділу та ланцюгової реакції.

 

Вміння:

- Проводити розрахунки основних характеристик уламків поділу.

- Розраховувати характеристики, множинності продуктів розпаду, поділу ядерних станів.

3.

Фізика твердого тіла.

4 кредити.

Сугаков Володимир Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

 

Знання:

- основні поняття  про структуру та енергетичний спектр кристалів.

- основні механічні, оптичні, електричні і магнітні властивості твердих тіл.

- експериментальні методи фізики твердого тіла.

 

Вміння:

- розраховувати електронні кінетичні властивості твердих тіл.

- записувати рівняння для опису фазових переходів.

- записувати рівняння для опису надпровідності. 

4.

Фізика і техніка високих енергій.

4 кредити.

Пугач Валерій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор

 

 

Знання:

- Теоретичних основ фізики високих енергій.

- Фізичних цілей основних експериментів ФВЕ.

- Фізичних принципів та технічних характеристик сучасних прискорювально-накопичувальних комплексів.

- Фізико-технічних вимог до експериментального обладнання.

- Фізичних принципів та особливостей технічної реалізації детекторних систем типових експериментів ФВЕ.

- Функціонального призначення та складових частин сучасної мікроелектронної техніки для  зчитування даних з мільйон-канальних детекторних систем.

- Основних  елементів систем накопичення та обробки експериментальних даних.

- Напрямків прикладного застосування методів та приладів ФВЕ

 

Вміння:

- Оцінити умови виконання експерименту для досягнення поставленої фізичної мети (енергія, тип частинок, світимість, час, роздільні здатності тощо);

- Формулювати фізико-технічне обґрунтування вибору компонентів 

експериментальної методики;

- Виконувати аналіз роботи основних детекторних підсистем експерименту;

- Розрахувати роздільні здатності по часу, простору, сорту частинок, інваріантній масі, імпульсу тощо, виходячи із характеристик вибраних компонентів експерименту;

- В лабораторних умовах практично досліджувати характеристики детекторних елементів та систем зчитування з них даних;

- Налагоджувати функціонування експериментальних блок-схем в лабораторних умовах.

- Виконуватимоделювання різноманітних фізичних процесів та їх реєстрації в реальних умовах експерименту.

- Обробляти експериментальні дані використовуючи сучасні пакети аналізу даних ФВЕ.

5.

Експериментальні методи дослідження рідкісних ядерних процесів.

2 кредити.

Даневич Федір Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

 

Знання:

- Основних досягнень фізики високих енергій, її обмежень. Причин необхідності неприскорювальних методів досліджень у фізиці частинок.

- Результатів досліджень осциляцій нейтрино, звідки слідує необхідність розширення стандартної моделі елементарних частинок.

- Джерел фону детекторів ядерних випромінювань.

- Методів детектування частинок, що застосовуються в сучасних низькофонових експериментах.

- Методів захисту детекторів ядерних випромінювань від фону різного походження.

- Методів аналізу форми сигналів з метою ідентифікації подій у детекторах ядерних випромінювань.

- Методів глибокої очистки речовин для низькофонових експериментів.

- Особливостей аналізу даних з дуже низькою статистикою.

- Методів моделювання рідкісних ядерних процесів, оцінки джерел фону.

- Фізичних задач та головних фізико-технічних параметрів сучасних низькофонових експериментів у світі та в Україні.

- Основних джерел інформації про техніку низькофонових досліджень, основних традиційних конференцій в цій галузі, веб-ресурсів

 

Вміння:

- Проводити попередню оцінку вимог до експериментальної техніки, умов проведення вимірювань, експериментальних зразків при дослідженні рідкісних частикових процесів.

- Аналізувати експериментальні дані з низькою статистикою (невеликою кількістю подій).

- Виконувати моделювання і пошук оптимальної конфігурації експериментів.

- Оцінювати космогенну активацію матеріалів.

- Здійснювати пошук останніх літературних джерел про експериментальні методи дослідження рідкісних ядерних процесів.

6.

Фізика елементарних частинок без прискорювачів (Astroparticle Physics)

2 кредити.

Третяк Володимир Ілліч, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знання:

- Проблем Стандартної моделі елементарних частинок. Зв'язку фізики елементарних частинок і космології.

- Основних досягнень у спостереженні Всесвіту і їх наслідків для фізичної теорії.

- Основних обмежень фізики високих енергій, що ведуть до необхідності неприскорювальних методів досліджень у фізиці частинок.

- Проблематики нейтринної фізики:

- Осциляції нейтрино

- Проблеми фізики нейтрино і слабкої взаємодії.

- Експериментальні методи дослідження рідкісних ядерних розпадів і процесів

- Маса нейтрино.

- Темна матерія і темна енергія.

- Експериментальні пошуки темної матерії

- Подвійний бета-розпад.

- Рідкісні бета- та альфа-розпади, пошук екзотичних розпадів

- Відомостей про гіпотетичні процеси і частинки (перевірка стабільності нуклонів, порушення принципу Паулі, перевірка збереження електричного заряду, аксіони, магнітні монополі, додаткові виміри, стерильні нейтрино).

 

Вміння:

- Формулювати стан космології і астрофізики, пов’язувати їх з властивостями елементарних частинок.

- Формулювати проблеми сучасної фізики частинок, переваги і можливості, сучасний стан неприскоювальної фізики частинок;

- Формулювати задачі неприскоювальної фізики частинок.

- Оцінювати чутливість експериментів з пошуку рідкісних та гіпотетичних процесів.

- Здійснювати пошук останніх літературних джерел про дослідження в галузі Astroparticle Physics.

7.

Радіоактивність.

2 кредити.

Кобичев Владислав Валерійович, кандидат фізико-математичних наук

Знання:

- Видів і законів радіоактивного розпаду. Основних методів дослідження різних видів радіоактивності.

- Основ теорії альфа-, бета- подвійного бета-розпадів, ізомерних переходів, поділу ядер, термоядерного синтезу, кластерного розпаду.

- Основ ядерного нуклеосинтезу у космосі.

- Основ гео- і космо-хронології.

- Гіпотетичних процесів радіоактивного розпаду. Проблеми і задачі досліджень радіоактивності.

- Джерел радіоактивності в оточуючому середовищі. Рівнів радіоактивної забрудненості в результаті людської діяльності, напрямків пошуків шляхів зменшення активності ядерних відходів.

- особливостей виробництва і застосування радіоактивних речовин у різних галузях промисловості, сільського господарства, медицини, прикладних і фундаментальних наукових дослідженнях.

- Основних понять і методик дозиметрії зовнішнього і внутрішнього опромінення.

- Типових приладів вимірювання в дозиметрії.

- Методів визначення поглиненої, ефективної дози

 

Вміння:

- Користуватись on-line базами даних, що забезпечують пошук характеристик радіоактивного розпаду ядер.

- Здійснювати пошук останніх літературних джерел про радіоактивність і її дослідження.

- виконувати оцінку віку зразків речовини, користуючись даними про наявність в зразку різних ядер і співвідношень між їх кількостями.

- Оцінювати космогенну і нейтронну активацію речовин.

- Користуватись типовими приладами вимірювання потужності дози, поглиненої дози.

- Визначати еквівалентну, ефективну дозу, отриману внаслідок зовнішнього чи внутрішнього опромінення.

8.

Сучасні коди та ядерні дані.

2 кредити.

Грицай Олена Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук

Знання:

- Загальної структури, вмісту та призначення всіх базових бібліотек ядерних даних (експериментальних (CSISRS/EXFOR), оцінених (ENDF), структурних (ENSDF), бібліографічних (CINDA)).

- Принципів побудови БОЯД та форматів представлення оцінених ядерних даних в перших шести файлах БОЯД (ENDF/B формат).

- Основних правил при виборі чи підготовці спеціалізованих бібліотек для проведення науково-інженерних розрахунків.

- Шляхів доступу до бібліотек ядерних даних та до комп'ютерних програмних комплексів для роботи з ядерними даними.

- Етапів підготовки і розрахункових алгоритмів для обчислення перерізів та ядерних констант на базі сучасних бібліотек оцінених ядерних даних.

 

Вміння:

- Отримати та проаналізувати ядерно-фізичну інформацію з усіх базових бібліотек ядерних даних (експериментальних (CSISRS/EXFOR), оцінених (ENDF), структурних (ENSDF), бібліографічних (CINDA)).

- Проводити розрахунки поточкових енергетично-залежних перерізів та багатогрупових перерізів (неекранованих та самоекранованих) на основі даних з БОЯД за допомогою програмного комплексу PREPRO (програми LINEAR, RECENT, SIGMA1, GROUPIE, MIXER).

- Представити результати розрахунків в графічному вигляді, провести порівняльний аналіз результатів розрахунків, отриманих з використанням різних БОЯД, та з даними з CSISRS/EXFOR. На основі проведеного аналізу виробити рекомендації щодо використання результатів розрахунків в якості спеціалізованої бібліотеки-файлу для проведення заданих інженерних розрахунків 

9.

Експериментальні методи ядерної енергетики.

2 кредити.

Грицай Олена Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук

Знання:

- Принципів дії ядерного реактора на теплових нейтронах.

- Основних принципів безпечного функціонування ядерного реактора.

- Основних методів експериментального визначення потоків нейтронів в реакторі.

- Принципів дії детекторів для реакторної дозиметрії.

- Основних вимог до засобів та до методики визначення відгуку детектора та оцінки характеристик нейтронного поля на діючих енергетичних установках України.

- Систем фізичних бар’єрів для забезпечення безпеки ядерних реакторів.

 

Вміння:

- Логічно і послідовно формулювати основні поняття фізики ядерного реактора та реакторної дозиметрії.

- Обгрунтовано вибрати методику та тип детекторів для визначення характеристик нейтронного поля при різних заданих умовах.

- Самостійно опановувати та використовувати літературу.

10.

Експериментальні методи ядерної фізики.

4 кредити.

Поворозник Орест Михайлович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знання:

- Основних характеристик ядер та методів їх вимірювання.

- Основ фізики взаємодії субатомних частинок з речовиною і методів реєстрації частинок.

- Теоретичних основ і принципів практичної реалізації прискорення заряджених частинок.

- Основних технічних елементів ядерно-фізичного експерименту.

- Методів накопичення і обробки первинної експериментальної інформації, методів і програмних інструментів отримання числових значень вимірюваних фізичних величин.

 

Вміння:

 -визначити оптимальні умови виконання експерименту для досягнення поставленої фізичної мети (енергія, тип частинок пучка і мішені, кути реєстрації, світимість, час, роздільні здатності тощо);

- Формулювати технічні вимоги до компонентів  експериментальної методики;

- Виконувати перевірку роботи основних підсистем експерименту (детекторна частина,електроніка, вакуумна частина);

- Налагоджувати функціонування експериментальних блок-схем в лабораторних умовах.

  - Виконувати обробку первинних експериментальних даних з отриманням фізичних вимірюваних величин.

11.

Застосування ядерної фізики в медицині.

2 кредити.

Поворозник Орест Михайлович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знання:

- типи іонізуючого випромінювання та їх властивості;

- основні фізичні механізми взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними об’єктами; механізми дії радіації на біологічно важливі макромолекули;

- основні типи біофізичних моделей радіобіологічних ефектів;

- вплив іонізуючого випромінювання на організм людини; особливості дії підвищених доз радіації на організм та пролонгованого хронічного впливу невеликих доз радіаційного випромінювання.

- сукупності фізичних засад і методів, що лежать в основі розробки та застосування сучасних медичних методик та обладнання, що використовує ядерні випромінювання

- сукупності фізичних та математичних засад і методів, що лежать в основі розробки та застосування сучасних медичних томографів.

 

Вміння:

- здійснювати розрахунки величин радіоактивності та доз іонізуючого випромінювання;

- аналізувати особливості взаємодії випромінювання з біооб’єктами;

- оцінювати реальну дозу навантаження організму при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання; розраховувати реальні дози при радіо хірургічних операціях при лікуванні онкологічних пухлин;

- вирішувати фізичні проблеми при створенні та використанні сучасного високотехнологічного медичного обладнання, що використовує різні види ядерного випромінювання;

- вирішувати фізико-математичні проблеми при створенні та використанні сучасного медичного томографічного обладнання.

12.

Теоретичні методи фізики елементарних частинок.

4 кредити.

Улещенко Володимир Васильович, кандидат фізико-математичних наук

Знання:

- Основних фізичних понять, математичного апарату, теоретичних підходів і моделей, що застосовуються в фізиці елементарних частинок.

- Положень кварк-партонної моделі та відповідної класифікації адронів.

- Положень теорії збурень, діаграмної техніки Фейнмана.

- Меж і умов застосовності різний модельних підходів, пертурбативних і непертурбативних.

- Основних результатів і передбачень Стандартної моделі елементарних частинок.

 

Вміння:

- оперувати математичними об’єктами і величинами, що використовуються в фізиці елементарних частинок.

- виконувати розрахунки фізичних характеристик, вимірюваних величин, притаманних процесам, що вивчаються у фізиці частинок.

13.

Теорія ядерних реакторів.

2 кредити.

Хоменков Володимир Петрович, кандидат фізико-математичних наук

Знання:

- фізичних процесів, що проходять в ядерному реакторі,

- основ теорії дифузії та сповільнення нейтронів,

- вікової теорії для визначення фізичних характеристик ядерного реактора

 

Вміння:

- визначати критичні розміри реактора, розподіл енерговиділення по радіусу та висоті реактора,

- вибирати найбільш безпечний та економічний режим робота реактора

- проводити розрахунок нейтронно-фізичних та тепло-гідравлічних характеристик реактора.

14.

Квантова хромодинаміка та її застосування.

2 кредити.

Давидовський Володимир Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знання:

- основних положень і властивостей квантової хромодинаміки як калібрувальної теорії квантових полів;

- принципів будови адронів та їх взаємодій при високих енергіях;

- понять асимптотичної свободи, конфайнмента та їхніх проявів в жорстких адронних процесах;

- діаграмної техніки для теорії збурень в квантовій хромодинаміці;

- рівнянь еволюції для партонних розподілів;

- основних положень теорії багатократних розсіянь частинок на ядрах при високих енергіях.

 

Вміння:

- володіти фейнманівською  діаграмною технікою теорії збурень, а також методами усунення   розбіжностей та методами   обрахунку радіаційних поправок;

- обраховувати амплітуди та перерізи процесів, а також ймовірності розпадів в рамках пертурбативної квантової хромодинаміки;

- обраховувати перерізи глибоко-непружних процесів за участю адронів;

- записувати амплітуду взаємодії адронів з ядрами при високих енергіях.

15.

Взаємодія опромінення з твердим тілом.

2 кредити.

Голіней Ігор Юрійович, кандидат фізико-математичних наук

 

Знати основні види іонізуючого опромінення, основні типи радіаційних дефектів.

Знати основні механізми зміни характеристик речовини під дією опромінення.

Вміти розраховувати проективні пробіги високоенергетичних частинок в речовині.

Вміти складати основні рівняння кінетики радіаційних дефектів.

16.

Фізика перспективних ядерних реакторів.

4 кредити.

Павлович Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор

Знати основні поняття фізики нейтронних процесів.

Знати основи експериментальних вимірювань на реакторах.

Вміти розраховувати параметри нейтронних полів в реакторі.

17

Радіаційна фізика напівпровідників.

4 кредити.

Тартачник Володимир Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор

Мати основні поняття про процеси взаємодії проникного опромінювання з кристалічною граткою.

Вміти розраховувати зміну основних параметрів напівпровідників після радіаційної обробки.

18.

Прискорювачі в радіаційній фізиці.

2 кредити.

Тартачник Володимир Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор

Мати основні уявлення про принципи дії сучасних прискорювачів заряджених частинок

Вмітиме розраховувати дози опромінення.

Вмітиме застосовувати потоки частинок різної інтенсивності та різних енергій з метою контрольованого введення певного виду структурних пошкоджень

19.

Введення у синергетику.

2 кредити.

 

Сугаков Володимир Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

 

Знати основи динаміки відкритих систем;

Вміти визначати якісну поведінку системи та значення параметрів біфуркації.

20.

Використання системи GEANT.

2 кредити.

Анохін Ігор Євгенович, кандидат фізико-математичних наук

 

Знати основні поняття радіаційної фізики та ядерної медицини.

Вміти використовувати систему GEANT для моделювання процесів, що проходять при опроміненні.

21.

Фізика пучків заряджених частинок.

4 кредити.

Літовко Ірина Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знання:

- теоретичні та прикладні аспекти формування, фокусування, транспортування і прискорення пучків заряджених частинок;

- теоретичні та експериментальні методи і апаратуру для створення і прискорення пучків заряджених частици дослідження їх характеристик;

- математичні методи для моделювання фізичних процесів, що відбуваються в пучках на різних стадіях: формуванні, транспортування і взаємодії з мішенями.

 

Вміння:

- проводити дослідження в галузі фізики пучків заряджених частинок і прискорювальної техніки, розробляти математичні моделі в області динаміки пучків;

- застосовувати методи розрахунку і чисельної оцінки точності результатів досліджень із застосуванням комп'ютерних технологій і методів математичного моделювання моделювати фізичні процеси формування, транспортування і прискорення пучків частинок;

22.

Основи фізики плазми.

4 кредити.

Яковенко Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знання:

- визначення плазми;

- закономірності дрейфового руху заряджених частинок в полях;

- рівняння гідродинамічної та кінетичної моделей плазми;

- методи опису зіткнень заряджених частинок;

- тензор діелектричної проникності плазми;

- основні типи хвиль в ізотропній і магнітоактивній плазмі;

- методи опису хвиль в неоднорідній плазмі та явище лінійної трансформації;

- типи нестійкостей нерівноважної плазми; процеси перенесення частинок та енергії;

- основи квазілінійної теорії;

- основні процеси та методи опису нелінійної взаємодії хвиль і заряджених частинок.

 

Вміння:

 - вибирати ту чи іншу теоретичну модель для опису фізичних процесів у плазмових системах, в тому числі визначати доцільність лінійного чи нелінійного опису;

- застосовувати основні теоретичні методи для розв'язування рівнянь моделі;

- аналізувати фізичний сенс отриманих розв'язків та давати фізичну інтерпретацію досліджуваних явищ.

23.

Керований термоядерний синтез.

4 кредити.

Яворський Віктор Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знати основні поняття  про фізику термоядерного горіння.

Знати основні поняття про фізику термоядерних установок.

Знати основні методи дослідження МГД-нестійкостей плазми в тороїдальних системах.

Знати класичні та неокласичні транспортні процеси в плазмі. Вміти розраховувати основні кінетичні властивості плазми в магнітному полі.

Вміти записувати рівняння для дрейфового руху зарядженої частинки.

Вміти записувати критерії та інкременти нестійкостей плазми в магнітному полі.

Вміти записувати рівняння переносу для плазми в тороїдальних системах.

24.

Фізика неідеальної плазми.

4 кредити.

Порицький Павло Віталійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знати основні поняття про ідеальну та неідеальну плазму.

Знати основні поняття термодинаміки неідеальної плазми.

Знати основні поняття кінетичного опису неідеальної плазми.

Знати основні оптичні, термодинамічні і транспортні властивості неідеальної плазми.

Знати основні експериментальні методи діагностики ідеальної та неідеальної  плазми.

Вміти записувати рівняння стану для неідеальної плазми.

Вміти розраховувати основні кінетичні властивості неідеальної плазми.

Вміти записувати рівняння переносу для неідеальної плазми.

Вміти записувати рівняння для опису фазових переходів неідеальної плазми.

25.

Числові методи математичної фізики.

4 кредити.

Яковенко Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знання:

- джерела похибок при числових розрахунках;

- поняття про теорію стійкості та апроксимації різницевих схем для рівнянь з частинними похідними;

- методи розв’язання функціональних рівнянь;

- найпростіші методи мінімізації функцій та їх порівняльні властивості;

- основні методи числового обрахунку інтегралів та їх точність;

- основні методи розв’язання задачі Коші та граничних задач для звичайних диференціальних рівнянь;

- основні методи розв’язання рівняння теплопровідності, рівняння адвекції, хвильового рівняння та рівняння Пуассона;

- підходи до розв’язання задач, некоректних за Адамаром.

 

Вміння:

- обрахувати інтеграл;

- розв’язати систему алгебраїчних рівнянь;

- знайти екстремум функції;

- розв’язати задачу Коші або граничну задачу для диференціального рівняння;

- вибрати при цьому числову схему, оцінити похибку цієї схеми та реалістичність досягнення результату.

26.

Фізична ядерна безпека.

2 кредити.

Гаврилюк Віктор Іванович, кандидат фізико-математичних наук

 

 

Знання:

- Поняття фізична ядерна безпека;

- Загрози, проектна загроза;

- Зобов’язання держави Україна в сфері фізичної ядерної безпеки відповідно до міжнародних угод;

- Цілі та завдання фізичної ядерної безпеки

- Режим фізичної ядерної безпеки та режим фізичного захисту.

 - Облік та контроль ядерних матеріалів, інших радіоактивних матеріалів.

- Система фізичного захисту

- Система обліку та контролю.

 

Вміння:

- формулювати основні вимоги до фізичної ядерної безпеки певного об’єкта

- проводити базові інструментальні перевірки ядерних матеріалів.

27.

Основи технічної експертизи в галузі  державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.

2 кредити.

Давидовський Володимир Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знання:

- законодавства України в галузі міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання;

- міжнародних режимів нерозповсюдження та експортного контролю;

- контрольних списків товарів подвійного використання;

- основ проведення ідентифікації товарів і написання експертних висновків технічної  експертизи;

- основних принципів побудови систем внутрішньофірмового експортного контролю.

 

Вміння:

- користуватися контрольними списками та різними електронними довідниками з товарів подвійного використання;

- проводити ідентифікацію товарів за національними контрольними списками;

- проводити технічну експертизу товарів;

- оформлювати комплекти документів для одержання дозволів на експорт/імпорт товарів подвійного використання.

28.

Суперсиметрія і супергравітація в фізиці елементарних частинок.

2 кредити.

Обіход Тетяна Вікторівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Знання:

- Загальних принципів і положень щодо Стандартної Моделі фундаментальних взаємодій.

- Шляхів вирішення проблем Стандартної Моделі за допомогою суперсиметрії і супергравітації в фізиці високих енергій.

- Основних положень Мінімальної суперсиметричної Стандартної Моделі і спонтанного прорушення суперсиметрії.

- Теоретичних основ теорії струн і D-бран задля побудови моделі додаткових вимірів.

- Етапів підготовки і трактування експериментальних даних з пошуку SUSY-сигналу і екзотики на ВАК.

 

Вміння:

- Отримати та проаналізувати експериментальну інформацію з пошуку суперсиметрії і Калуца-Клейн-партнерів на ВАК.

- Вміння орієнтуватися в сучасному фізико-математичному апараті теорії суперсиметрії і супергравітації.

- Вміння обирати відповідні моделі додаткових вимірів і суперсиметричні теорії задля адекватного опису останніх експериментальних даних у фізиці високих енергій.

- Представити результати розрахунків в графічному вигляді, провести порівняльний аналіз результатів розрахунків, отриманих за допомогою сучасних комп’ютерних програм із останніми експериментальними даними з пошуку суперчастинок і екзотичних частинок на ВАК.