Відділ структури ядра

(Керівник – доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України І. М. Вишневський)

 

Лабораторія теорії ядерних взаємодій та процесів (ЛТЯВП)

Основні напрями наукової діяльності:

 

·        Експериментальне дослідження структури та властивостей збуджених станів атомних ядер, що заселяються як у радіоактивному розпаді, так і на пучках заряджених частинок.

·        Дослідження механізмів ядерних реакцій методом ізомерних відношень та на пучках заряджених частинок.

·        Дослідження атомно-ядерних процесів, що протікають за участю зв’язаних атомних електронів.

·        Вивчення ефектів вищих порядків у процесах радіоактивного розпаду та внутрішньої конверсії гамма-променів.

·        Дослідження впливу наслідків аварії на ЧАЕС на довкілля та людину.

·        Розробка та створення сучасних напівпровідникових спектрометрів, програмного забезпечення для обробки спектрів.

 

Найбільш вагомі наукові результати:

 

·        Вперше однозначно встановлено нове явище – збудження ядер при безфотонній анігіляції позитронів на зв’язаних електронах атома. Показано, що ймовірність процесу на два - три порядки перевищує теоретичні розрахунки.

·        Вивчено структуру та властивості атомних ядер в області 90 £ £ 120. Знайдено більше 300 нових ядерних станів. Уперше спостережено  більше 1000 гамма-переходів. В кореляційних вимірюваннях установлено мультипольний склад більше 200 гамма-переходів. Однозначно виявлено стани, що належать до три- та чотирифононних мультиплетів. Спостережено систематичну присутність магнітної мультипольності у фононних переходах. Розроблено бозонну теорію для ядер в області A ~ 110.

·        Вперше спостережено сателітні гамма-переходи, що супроводжують процес внутрішньої конверсії на ядрах 93Nb, 121Sn, 193Ir. Розроблено теорію цього процесу, яку можна описати діаграмами Фейнмана п’ятого порядку.

·        Вперше проведено дослідження збудження атома при b-розпаді, e-захваті, а також у процесі внутрішньої конверсії при ультрамалих енергіях переходів. Показано домінуючу роль прямих процесів.

·        Вперше вивчено розпад ядерного стану через віртуальні стани з одночасним випромінюванням гамма-кванта та конверсійного електрона.

·        Проведено вимірювання ізомерних відношень в реакціях з легкими зарядженими частинками в області енергій 0 – 100 МеВ. Вперше спостережено значний внесок передрівноважного та внутрішньоядерного каскадів в області енергій 50–100 МеВ в реакціях (p, n) і (a, n). Одержано нові дані про ізомерні відношення в продуктах поділу нейтронами та гамма-квантами. Розроблено теорію поділу, що описує середні кутові моменти, виміряні методом ізомерних відношень.

·        Здійснено численні дослідження з вивчення наслідків аварії на ЧАЕС. Протестовано понад 20000 проб на  вміст 137Cs, понад  3000 проб - на вміст  90Sr, понад 500 проб - на вміст альфа-нуклідів. Розроблено спеціальні програми для розрахунку доз зовнішнього і інгаляційного опромінення. Виконано роботи з ретроспективного відновлення радіаційного стану  30-кілометрової зони в перші дні аварії.