Інститут ядерних досліджень НАН України
оголошує набір в аспірантуру з відривом від виробництва (термін навчання – 4 роки)
(осінь 2023 року)
для підготовки докторів філософії в галузі природничих та біологічних наук за спеціальностями:
  1. 104 - «фізика та астрономія» зі спеціалізаціями:
  2. - фізика ядра, фізика елементарних частинок і високих енергій,
  3. - ядерно-фізичні установки,
  4. - радіаційна фізика конденсованого стану,
  5. - фізика плазми і керованого термоядерного синтезу;
  6. 091 - «біологія та біохімія» зі спеціалізацією
  7. - радіобіологія.
В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.
Правила прийому до аспірантури розміщено на веб-сайті інституту в розділі “Аспірантура”, підрозділ “Нормативні документи”.
Прийом документів здійснюється до 10 вересня.
До вступних іспитів допускаються вступники, які пройшли співбесіду з передбачуваним науковим керівником (за наявності) або з Вченим секретарем ІЯД та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики запланованої наукової роботи.
Вступні іспити до аспірантури складаються з:
  1. - вступного іспиту із спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (104 чи 091);
  2. - вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
Вступний іспит із спеціальності складається першим.
Іспити проводяться до 10 жовтня.
На час вступних іспитів Інститут гуртожитком не забезпечує.
Зарахування в аспірантуру – з 1 листопада.